Strona g?ówna arrow Bibliografia 26-09-2020 
Menu
 Strona g?ówna
 Newsy, artyku?y
 Katalog instrumentów
 Katalog firm
 Inne strony
 Imprezy, konferencje
 Bibliografia
 Og?oszenia
 Forum
 Dzia? plików
 Napisz do nas
 Galerie zdj??

Logowanie
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło?

Najcz??ciej czytane
Sokkia SET 5F
Nikon DTM 310
Wst?pniak
Sokkia seria SET x30R (630R/530R/330R)
Sokkia SDL 30

U?ytkownicy online
Brak użytkowników online

Przegl?darka
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową

Statystyka
Czas: 14:12
Użytkownicy: 4079
Odsłony: 6296694
Newsy: 55
Odnośniki: 2

Bibliografia

 • Kliknij tu aby dopisać książkę lub artykuł
 • Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


  Wszystkie

  Wpisów w bibliografii: 46
  Strony: 1 2 Następna

  Nazwisko autoraTytuł książki lub artykułu:Wydawnictwo lub tytuł czasopisma:Data i/lub
  numer ISBN:
  Opis (słowa kluczowe):
  Bem Stanis?awRysunek MapPPWK1966Ksi?zka jest przeznaczona dla studentów wydzia?ów geodezyjnych, geoografii, geodetów topografów i uczniów technikum geodezyjnych.
  Bychawski TadeuszGeodezja dla Klasy 1PPWK Warszawa 1981ISBN 83-7000-038-XPodr?cznik dla kl I, technikum geodezyjnego
  Chojnicki WilhelmGeodezyjny Rachunek Wyrównawczy w ZadaniachPPWK1968Ksi??ka ta jest przeznaczona jako pomoc dla uczniów i nauczycieli technikum geodezyjnego oraz dla wykonawców oblicze? geodezyjnych.
  Czarnecki K.Geodezja wspó?czesna w zarysieWydawnictwo Wiedza i ?ycie, Warszawa1995"
  Dzikiewicz Bronis?awTopografiaWMON1971w ksi??ce omówiono zasdnicze zagadnienia z dziedziny topografii wojskowej i ogólnej oraz fototopgrafii.
  Ga?da Micha?Obliczenia Geodezyjne i Rachunek WyrównawczyPWN1972Skrypt dla studentów zawodowych studiów zaocznych na wydzia?ach geodezji wy?szych szkól technicznych.
  Ga?dzicki JerzyInformatyka w Geodezji i KartografiiPPWKW--wa 1975 Graficzno-numeryczne przetwarzanie danych. Numeryczny model terenu. Automatyzacja opracowania map. Algorytmy krakowianowe.
  Ga?dzicki JerzySystemy Informacji PrzestrzennejPPWKW-wa 1990 ISBN 83-7000-072-XNumeryczne modele przestrzenne. Numeryczne modele powierzchni. Sprz?t komputerowy. Pozyskiwanie danych. Zarz?dzanie danymi. Oprogramowanie SIP. Zasady tworzenia SIP. Wybrane pakiety GIS.
  Hlibowicki Roman Lang Adam ?aska Jan ?o? AnnaGeodezjaPWN1975Skrypt dla studentów wy?szych szkó? tecznicznych, zawiera materia? wyk?adowy z zakresu geodezji obowi?zuj?cy studentów I, II i III roku geodezji urz?dze? rolnych.
  Hlibowicki Roman, Lang AdamGeodezjaPWN1971Skrypt dla studentów szkó? wy?szych.
  Hopfer Andrzej, Urban MarekGeodezyjne Urz?dzanie Terenów RolnychPWNW-wa 1984 ISBN 83-01-06073-5U?ytki gruntowe - systematyka. Gospodarstwa rolne. Dzia?ki. Plan gospodarczego urz?dzenia. P?odozmiany. G?ówne elementy projektów urz?dzenioworolnych. Materia?y wyj?ciowe do projektowania. Projektowanie szczegó?owe. Dok?adno?ci w pracach szacunkowych. Szacunek porównawczy gruntów. Czynno?ci formalno-prawne zwi?zane z projektowaniem.
  Janusz WojciechObs?uga Geodezyjna Budowli i KonstrukcjiPPWK1975Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz?ce pomiarów realizacyjnych i kontrolnych. Metody i przyrz?dy pomiarowe. Analiza dok?adno?ci prac geodezyjnych. Obs?uga i kontrola geodezyjna wznopszenia budyków. Pomiary torów podsuwnicowych. Pomiary kominów przemys?owych.
  Kalisz TadeuszTopografiaAGH Kraków1973Skrypt niniejszy zawiera materia? wyk?adowy z zakresu topo- i fototopografii obowi?zuj?cy studentów III roku studiów Geodezji AGH
  Kamela Czes?aw, Lipi?ski Mieczys?awGeodezja Tom IPPWK1971Ksi??ka pomocnicza dla studentów wy?szych uczelni technicznych. Geodezja ogólna z zarysem rachunku wyrównawczego.
  K?opoci?ski Wac?aw, Lipi?ski Mieczys?aw, ?ab?cki Zbigniew, Ponikowki JanPomiary specjalne Cz??? 1PPWK1968Ki??ka pomocnicza dla klas IV i V technikum geodezyjnego. Tyczenie tras. Pomiary wodne. Tyczenie budowli wodnych. Tyczenie budowli kolejowych. Regulacja osi torów kolejowych.
  Kosi?ski Wies?awGeodezjaSGGWW-wa 1999 ISBN 83-7244-072-7Podr?cznik dla studentów maj?cych w programie nauczania geodezj?, przede wszystkim na kierunkach - budownictwo oraz in?ynieria ?rodowiska. Rozdzia?y: 1. Wiadomo?ci ogólne z geodezji 2. Elementy rachunku wyrównania i wykonywania oblicze? 3. Pomiary sytuacyjne 4. Pomiary wysoko?ciowe 5. Obliczenia geodezyjne 6. Sporz?dzanie map 7. Pomiary realizacyjne
  Lang AdamZastosowanie Rachunku Wyrównawczego w GeodezjiPWN1972Skrypt dla studentów wy?szych szkó? rolniczych. Niniejszy skrypt zawiera podstawowy materia? z rachunku wyrównawczego w zastosowaniu do oblicze? geodezyjnych z uwzgl?dnieiem wybranych dzia?ów z rachunku prawdopodobie?stwa i statystyki matematycznej.
  Lazarini TadeuszWyk?ady Geodezji IIPWN1969Skrypt dla studentów wy?szych szkó? technicznych. Zakres geodezji : II i IV semestr
  Lazarini Tadeusz; Hermanowski Andrzej; Ga?dzicki Jerzy; Dobrzycka Maria; Laudyn IrminaGeodezja - Geodezyjna osnowa szczegó?owaPPWK1990 ISBN 83-7000-064-9Osnowa pozioma w Polsce. Elementy metrologii d?ugo?ci. Wp?yw ?rodowiska na pomiary geodezyjne. Punkty i znaki geodezyjne. Pomiary k?towe. Pomiary liniowe. Pomiery mimo?rodowe. Niwelacja trygonometryczna. Sieci nawi?zane. Sieci niezale?ne. Projektowanie szczegó?owych sieci poziomych. Numeryczne opracowanie sieci geodezyjnych.
  Lipi?ski Mieczys?awTablice tyczenia krzwych Cz. I ?uki ko?owe, Cz II KlotoidaPPWK Warszawa1972Tablice przeznaczone dla techników i in?ynierów zatrudnionych przy pomiarach lub budowie kolei, dróg l?dowych i wodnych.
  ?o? AnnaRachunek wyrównawczy Tom IPWN1973Podr?cznik dla szkó? wy?szych. Obejmuje on dwie cz??ci, z których pierwsza zawiera wiadomo?ci z teorii b??dów i rachunku wyrównawczego, a druga podstawowe wiadomosci z rachunku prawdopodobie?stwa i statystyki matematycznej oraz wykorzystanie ich w rachunku wyrównawczym.
  Milewski Mieczys?awGeodezja Górnicza cz??? IAGH - Wydzia? Geodezji GórniczejWydawnictwo AGH - Kraków 1988Skrypty uczelniane Nr 1105
  Milewski Mieczys?awGeodezja Górnicza Cz??? IIAGH Wydzia? Geodezji GórniczejWydawnictwo AGH Kraków 1991Skrypty uczelniane Nr 1240
  Odlanicki - Poczobutt Micha?Geodezja Tom IAGH Wydzia? Geodezji GórniczejKraków 1979Skrypty uczelniane Nr 660
  Osada EdwardGeodezjaOficyna Wydawncza Politechniki Wroc?awskiejISBN 83-7085-552-0Pa?stwowy system odniesie? przestrzennych. Proawo przenoszenia b??dów. Niwelacja. Tachimetria. Pomiary GPS. Pomiar odchylenia. Pomiar ugi?cia d?wigara. Pomiar wychylenia komina. Regulacja szyn suwnicy. Regulacja szyn pochylni. Pomiar osiadania budowli. Pomiar przemieszczenia poziomego budowli. Pomiar ugi?cia p?yt mostowych. Projekt i tyczenie trasy drogowej. Procesy budowlane.


  Bibliography V1.0
   
  : Strona g?ówna :: Newsy, artyku?y :: Katalog instrumentów :: Katalog firm :: Inne strony :: Imprezy, konferencje :: Bibliografia :: Og?oszenia :: Forum :: Dzia? plików :: Napisz do nas :: Galerie zdj?? :