Strona g?ówna 27-10-2020 
Menu
 Strona g?ówna
 Newsy, artyku?y
 Katalog instrumentów
 Katalog firm
 Inne strony
 Imprezy, konferencje
 Bibliografia
 Og?oszenia
 Forum
 Dzia? plików
 Napisz do nas
 Galerie zdj??

Logowanie
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło?

Najcz??ciej czytane
Sokkia SET 5F
Nikon DTM 310
Wst?pniak
Sokkia seria SET x30R (630R/530R/330R)
Sokkia SDL 30

U?ytkownicy online
Brak użytkowników online

Sekcje
Katalog instrumentów
Newsy, artyku?y

Przegl?darka
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową

Statystyka
Czas: 05:41
Użytkownicy: 4079
Odsłony: 6303776
Newsy: 55
Odnośniki: 2

VII Konferencja z cyklu Informatyka Korporacyjna  
Autor: grze? [03-07-2007]  

Centrum Promocji Informatyki Z A P R A S Z A

VII konferencja z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
"NARZ?DZIA INFORMATYCZNE GEODEZJI I KARTOGRAFII. NOWE REGULACJE GEOINFORMACYJNE"

Data: 30 sierpnia 2007 roku
Miejsce: Warszawa

Napisz komentarz (0 )

» Czytaj całość

Wyprawa studentów geodezji na Spitsbergen  
Nadesłał Adam [17-12-2004]  

W po?owie sierpnia 2003 roku po wielu trudach rozpocz??a si? wyprawa naukowo- badawcza studentów geodezji na Spitsbergen, która jest kontynuacj? oraz rozwini?ciem pomiarów geodynamiczych z 1988 roku. Przedsi?wzi?cie zosta?o zrealizowane przez Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji z pomoc? trzech wy?szych uczelni, wielu instytucji pa?stwowych oraz firm, które wspar?y wypraw? finansowo i sprz?towo. Uczestnikami wyprawy byli studenci geodezji Politechniki Warszawskiej, Akademii Rolniczej z Wroc?awia i Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa oraz przedstawiciele firmy Nadowski jako pomoc techniczna oraz merytoryczna wyjazdu. Opiekunem naukowym by? uczestnicz?cy w wyprawie dr in?. Zdzis?aw Kurczy?ski, który koordynowa? dzia?ania ca?ej grupy.

Napisz komentarz (1 )

» Czytaj całość

Nowe galerie  
Autor: grze? [15-11-2004]  
W dziale "Galeria zdj??" dodane zosta?y zdj?cia z budowy autostrady A2 oraz obwodnicy autostradowej Poznania.

Napisz komentarz (0 )


Galeria zdj??  
Autor: grze? [10-11-2004]  

W serwisie powsta?a galeria zdj??. Zach?cam do nadsy?ania zdj?? o tematyce geodezyjnej i oko?o-goedezyjnej. 
W galerii mo?na publikowa? zdj?cia obiektów przy których realizacji  brali Pa?stwo udzia?, ciekawych (egzotycznych) miejsc w jakich przysz?o pracowa?.
To tylko przyk?adowe pomys?y na ten dzia? - zach?cam do wpó?tworzenia galerii. Ka?da fotka mo?e by? opatrzona nazw? i adresem firmy.
Zdj?cia (najlepiej z krótkim komentarzem) mo?na nadsy?a? na adres info@xgeo.pl.

Napisz komentarz (0 )


Nowa wersja programu C-Geo  
Autor: grze? [11-10-2004]  
Firma softline poinformowa?a o wprowadzeniu do sprzeda?y nowej wersji programu C-Geo oznaczonej numerem 6.5. W nowej wersji dodano mi?dzy innym obs?ug? uk?adów 1992 i 2000. Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo na stronie producenta: www.softline.geo.pl.

Napisz komentarz (5 )


Wst?pniak  
Autor: Web Master  

Co tu si? b?dzie dzia?o?
Chcieliby?my stworzy? miejsce spotka? geodetów w sieci. Miejsce w którym b?dzie mo?na podzieli? si? uwagami i opiniami dotycz?cymi pracy, sprz?tu, oprogramowania. Miejsce w którym mo?na "pochwali? si?" wykonan? robot?, podyskutowa? na temat technologii pomiarowych. Poczyta? o nowo?ciach u dystrybutorów sprz?tu geodezyjnego. Znale?? informacje o spotkaniach, konferencjach, poszpera? w bibliografii itp.

Na pocz?tek zach?cam do:


  • nadsy?ania newsów - tu szczególny uk?on w stron? producentów i dystrybutorów sprz?tu i oprogramowania. Informujcie o tym co nowego, co w planach, czekamy na opisy nowych instrumentów do katalogu sprz?tu. Wszystkich zainteresowanych publikowaniem na stronach xgeo.pl prosz? o kontakt (wszystkie informacje reklamowe publikowane w formie newsow czy opisów umieszczane s? bezp?atnie);

  • nadsy?ania wszelakich materia?ów mog?cych zainteresowa? geodetów i specjalistów od GIS-u. Cenne b?d? materia?y pokonferencyjne, opisy wdro?e? oprogramowania, opisy wykonanych prac i zastosowanych technologii (opis taki mo?e by? doskona?? reklam? dla firmy geodezyjnej);

  • pomocy przy tworzeniu dzia?u Bibliografia - po zalogowaniu mo?na dopisywa? nowe pozycje;

  • pomocy przy tworzeniu kalendarza imprez i konferencji - wystarczy sie zalogowa? wej?? na strone "Imprezy, konferencje" i korzystaj?c z opcji na dole strony "Dodaj imprez?" wprowadzi? dane wydarzenie;

  • pomocy przy tworzeniu dzia?u plików - b?dziemy wrzuca? do niego wszystko to co mo?e si? przyda? w pracy. Czekam na propozycje i pliki;

  • korzystania z forum - masz pytanie, problem - pisz! W dziale forum jest tez miejsce na zamieszczanie og?osze?.

  • komentowania i oceniania instrumentów w Katalogu sprz?tu;

  • wpisania firmy do "Katalogu firm";

Napisz komentarz (5 )

» Czytaj całość

Ankieta
Jakiego tachimetru u?ywasz?
Sokkia
Topcon
Pentax
Nikon
Zeiss
Geodimetr
Wild/Leica
Inny
  

Forum
Odp.[3]: GEODIMETR serii 400 z rejetracj? wewn?tzn?
Autor: powrot do przeszlosci
Odp.[2]: GEODIMETR serii 400 z rejetracj? wewn?tzn?
Autor: herex
Odp.: Zarobki
Autor: Gauger
Odp.[3]: K?t prawy i k?t lewy
Autor: daw
Leica TC307
Autor: Bogdan

Galeria


10 lat nast?pne pokolenie

Najbli?sze imprezy
No Latest Events

 
: Strona g?ówna :: Newsy, artyku?y :: Katalog instrumentów :: Katalog firm :: Inne strony :: Imprezy, konferencje :: Bibliografia :: Og?oszenia :: Forum :: Dzia? plików :: Napisz do nas :: Galerie zdj?? :